Seminari

Reč seminar izvedena je iz latinske reči seminarium (lat. semen gen. seminis seme, seminarium), što znači „rasadnik“.

Pojam i značaj seminara

Seminar je oblik praktične nastave radi učvršćenja i produbljenja znanja stečenih na predavanjima. Takođe predstavlja kraći kurs (nekoliko sati, dana) na kojem se polaznicima elaboriraju određena znanja. Sa socijalnog aspekta, u seminaru se uspostavlja kontakt između predavača i polaznika. U obrazovnom kontekstu, u seminaru se utiče na razvijanje intelektualnih veština višeg nivoa kao što su samostalno zaključivanje, rešavanje problema i formiranje stavova. Takođe se steču interpersonalne veštine poput aktivnog slušanja, držanja govora, raspravljanja, argumentovanja i vođenja grupe. U obrazovanju je važno negovati takve pristupe učenja kojima se razvijaju sposobnosti analize i sinteze, nezavisna razmišljanja i sposobnost komuniciranja.


Razvoj i sve prisutnija upotreba informacionih tehnologija u raznim oblastima, kao i u obrazovanju, omogućio je koncept obrazovanja na daljinu.

Učenje na daljinu

Obrazovanje ili učenje na daljinu je polje obrazovanja koje se fokusira na metode učenja i tehnologiju s ciljem da kroz njih, najčešće pojedinačno, prenese znanje učenicima koji nisu fizički prisutni u blizini nastavnika ili u tradicionalnim obrazovnim ustanovama, kao što su škola ili učionica. Opisuje se kao „proces koji omogućuje pristup učenju i kada su izvor informacija i učenik odvojeni u prostoru, vremenu, ili i u jednom i drugom“.

Osmislili smo da zaposlenim u obrazovanju ponudimo online seminare u kojima bi mogli da nadoknade sve propušteno, u vreme koje njima odgovara kao i na način koji im odgovara. Želja nam je bila da spojem klasičnog seminara i učenja na daljinu napravimo online seminare za zaposlene, koji zbog svakodnevnih mnogobrojnih obaveza, nisu u mogućnosti da posećuju seminare i edukativne radionice koje žele.